Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā SIA “AISBERGS JV” kā datu pārzinis apstrādā klientu personas datus. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679) un Latvijas Republikas tiesību aktiem. Privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt klientus par to, kā un kāpēc SIA “AISBERGS JV” izmanto klientu personisko informāciju, kā arī radīt klientiem drošību, izpaužot savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu klientu (personu).

SIA “AISBERGS JV” veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati vienmēr ir drošībā un lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem. SIA “AISBERGS JV” aizsargā klientu personisko informāciju un ievēro konfidencialitāti.

Šī Privātuma politika ļauj klientiem uzzināt, kādus datus SIA “AISBERGS JV” iegūst par katru klientu, kā tie tiek izmantoti, un sniedz informāciju par klientu tiesībām un to, kā klienti var sazināties ar SIA “AISBERGS JV”.

Privātuma politika var tik grozīta atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, personu datu apstrādes kārtībā vai izmantotajās tehnoloģijās, un visas izmaiņas tiks publicētas šajā vietnē.

1. Izmitināšanas pakalpojumu sniegšana

SIA “AISBERGS JV” apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums izmitināšanas (naktsmītnes) pakalpojumus. Nesniedzot nepieciešamos personas datus, Jūs nevarat saņemt izmitināšanas (naktsmītnes) pakalpojumus, jo, izpildot ar normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus identificēt savu klientu, SIA “AISBERGS JV” ir jāveic ikviena klienta identificēšana. Personas dati, kas iegūti no klientu reģistrācijas anketām, tiek glabāti 12 mēnešus.

Personas datu kategorijas

 • Personīgā informācija (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, pilsonība, valstspiederība)

 • Personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati

 • Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 • Maksājumu informācija, veicot bezskaidras naudas maksājumu (banka, bankas norēķinu konts)

 • Cita informācija (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, ja tiek izmantota viesu mājas autostāvvieta)

Juridiskais pamats

 • Izmitināšanas (naktsmītnes) pakalpojuma nodrošināšana

 • Personas (klienta) piekrišana

 • Likumiskais pienākums identificēt klientus

 • Tiesisko interešu aizsardzība

Izmantojot SIA “AISBERGS JV” izmitināšanas (naktsmītnes) pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

2. Papildus maksas pakalpojumu sniegšana

SIA “AISBERGS JV” apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums papildus maksas pakalpojumus (atpūtas motorlaivas noma, SUP noma), ja Jums vienlaikus netiek sniegti izmitināšanas (naktsmītnes) pakalpojumi. Nesniedzot nepieciešamos personas datus, Jūs nevarat saņemt papildus maksas pakalpojumus (atpūtas motorlaivas noma, SUP noma). Personas dati, kas iegūti no klientu reģistrācijas anketām, tiek glabāti 12 mēnešus.

Personas datu kategorijas

 • Personīgā informācija (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, pilsonība, valstspiederība)

 • Personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati

 • Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 • Maksājumu informācija, veicot bezskaidras naudas maksājumu (banka, bankas norēķinu konts)

 • Cita informācija (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, ja tiek izmantota viesu mājas autostāvvieta)

Juridiskais pamats

 • Papildus maksas pakalpojumu (atpūtas motorlaivas noma, SUP noma) nodrošināšana

 • Personas (klienta) piekrišana

 • Tiesisko interešu aizsardzība

 3. Reklāmas un informatīvo materiālu izsūtīšana

Saņemot Jūsu piekrišanu, SIA “AISBERGS JV” Jūs informēs par jaunumiem un aktualitātēm, nosūtot atbilstošu informāciju uz Jūsu elektroniskā pasta adresi.

Personas datu kategorijas

 • Personīgā informācija (vārds, uzvārds)

 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese)

 Juridiskais pamats

 • Personas (klienta) piekrišana

Aizpildot klientu reģistrācijas anketu, Jūs apliecināt, ka piekrītat vai nepiekrītat reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanu e-pastā. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanas e-pastā, informējot par to SIA “AISBERGS JV” e-pastā.

 4. Personas datu iegūšanas avoti

SIA “AISBERGS JV” apkopo Jūsu personīgi iesniegtos personas datus, kas tiek sniegti pirms pakalpojumu nodrošināšanas, kā arī piesakoties reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai.

5. Personas datu nodošana

 • Personas datu nodošana tiesībsargājošām iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm

Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, SIA “AISBERGS JV” var nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm (piemēram, Valsts policijai, pašvaldības policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pamatota pieprasījuma, tostarp, lai aizsargātu SIA “AISBERGS JV” tiesiskās intereses.

 • Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

SIA “AISBERGS JV” vienmēr cenšas apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlētos pakalpojumus. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats, proti, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, noslēgtu vai izpildītu līgumu, saņemot Jūsu piekrišanu vai arī citos īpašos gadījumos.

 6. Personas datu glabāšana

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat SIA “AISBERGS JV” pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu SIA “AISBERGS JV” tiesiskās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, SIA “AISBERGS JV” drošā veidā iznīcinās vai izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana) vai arī neidentificējamus.

 7. Personas datu aizsardzība

SIA “AISBERGS JV” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personas datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu iegūtos personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. SIA “AISBERGS JV” neuzņemas atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai šo datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai neuzmanības dēļ.

8. Personas tiesības

 • Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai SIA “AISBERGS JV” apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

 • Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt to izlabot.

 • Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl SIA “AISBERGS JV” apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

 • Iebildums pret datu apstrādi reklāmas nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas un informatīvo materiālu piegādes nolūkiem un atteikties no tiem.

 • Iebildumi pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz SIA “AISBERGS JV” tiesiskajām interesēm. Tomēr SIA “AISBERGS JV” turpinās apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja SIA “AISBERGS JV” būs pietiekami iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu.

 • Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti nosaka šos datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu.

 • Apstrādes ierobežojums

Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Jāņem vērā, ka tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu.

 • Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis SIA “AISBERGS JV”. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu.

  9. Informācija saziņai

Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības par Jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar SIA “AISBERGS JV”, juridiskā adrese: Tirgus iela 5B, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV-3466, e-pasts: [email protected], mobilais tālrunis: +371 26511325. Gadījumā, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, e-pasts: [email protected],  tālrunis: +371 67223131).